Đường dây 110kV và TBA 110/22kV – 40+63MVA Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ

Chủ đầu tư: Tập Đoàn Hoa Sen
Năm thực hiện: Giai đoạn 1 2009 – Giai đoạn 2 2014
Hiện trạng: Đã hoàn thành